Zapraszamy do składania ofert

W związku z realizacją projektu pt. „Zakup usług B+R dla wsparcia wytworzenia, badania i testowania prototypu w celu utworzenia produktu programistycznego Emart.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa RPO WM 2014 – 2020 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. Wykonawca ma zarejestrowaną siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej
  2. Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał do wykonania usługi.
  3. Wykonawca jest jednostką w rozumieniu:
  • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, lub
  • jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.), lub
  • instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095), lub
     inną jednostką organizacyjną niewymienioną powyżej, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Pełne zapytanie ofertowe publikujemy pod adresem http://www.emartsynergia.pl/o-firmie/bon-na-innowacje/

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2017r. do godz. 23.59.