Zarządzanie projektami IT

wykres gantt'a

Jak pokazują badania statystycznie tylko mniej niż połowa projektów informatycznych na rynku realizowana jest z powodzeniem. Ogromna część z pozostałych nigdy nie dociera do fazy wdrożenia. Powodem jest niska świadomość kadry menadżerskiej, że ryzyko wykonywania oprogramowania komputerowego jest znacznie większe niż w przypadku innych typowych zleceń dostawy maszyn czy konserwacji sprzętu. O ostatecznej klęsce wdrożenia projektu IT może przesądzić jeden z czynników takich jak: złe określenie lub niezrozumienie potrzeb i celów biznesowych, wybór niedoświadczonego wykonawcy, niedoszacowanie czasu i budżetu koniecznego na realizację, czy też złe nadzorowanie i sprawdzanie postępu i jakości prac.

Mając wieloletnie doświadczenie realizacji projektów informatycznych oraz wiedzę techniczną oferujemy Państwu usługi zarządzania realizowanymi przez Państwa wdrożeniami oprogramowania. Występowanie jako strona trzecia pomiędzy Państwem, a wybranym wykonawcą, daje nam możliwość obiektywnego doradzenia Państwu przy sporządzeniu dokładnego opisu potrzeb oraz funkcjonalności jakie będzie musiało realizować oprogramowanie, umożliwia pomoc przy wyborze wykonawcy oceniając jego zdolność do realizacji projektu, a także być stroną, która dopilnuje terminowości i solidności wykonania prac. Powierzając nam zarządzanie projektem uzyskują też Państwo komfort zrozumiałej i jednoznacznej komunikacji z wykonawcą.

Podczas realizacji projektu informatycznego będziemy mieli na uwadze zarówno techniczne aspekty przedsięwzięcia (wraz z ogólnymi ich komplikacjami i należytym wykonaniem) jak i biznesowe aspekty branży, dla której projekt jest realizowany (ze zrozumieniem trudności i precyzyjnie definiując potrzeby). Co najważniejsze, będziemy niezależni od presji i działań korzystnych tylko dla jednej ze stron, co spowoduje, że będziemy w stanie odeprzeć presję uproszczenia wymagań tj. przedstawienia przez wykonawcę projektu jako tańszy przy nie omówieniu istotnych kwestii i nie założeniu realizowania koniecznych funkcjonalności. Z drugiej strony zaś obiektywnie doradzimy Państwu, tak aby uniknęli Państwo nadmiernego komplikowania wymagań przez przedstawianie wykonawcy listy życzeń zamiast listy faktycznych wymagań.

Poza usługami zarządzania projektami IT świadczymy również usługi doradcze w zakresie wyboru wykonawcy >>